آمار
دانلود سخنرانی صوتی استاد صمدی آملی - طهارة الاعراق ابن مسکویه - صمدی آملی استاد آیت الله داوود صمدی آملی Samadi Amoli

دانلود سخنرانی صوتی استاد صمدی آملی - طهارة الاعراق ابن مسکویه

چهارشنبه 22 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 04:55 ق.ظ
مباحث جامع اخلاقی - کتاب طهارة الاعراق ابن مسکویه

فایل سخنرانی با فرمت wma و به طور معمول به سایز تقریبی 5 تا 6 مگابایت هستند.

تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق (یا طهارة الاعراق ) ، کتابی به عربی در بارة علم اخلاق نوشتة ابوعلی احمدبن محمدبن یعقوب رازی ملقب به مسکویه ، فیلسوف قرن چهارم و پنجم . مسکویه در جاویدان خرد الحکمة الخالدة نوشته است که اصول اخلاق را در تهذیب الاخلاق آورده و این نشان می دهد که تهذیب الاخلاق پیش از جاویدان خرد تألیف شده است .
در سنّت فلسفة اسلامی پرداختن به اخلاق فلسفی به صورت مباحث عقلی چندان متداول نبوده و تهذیب الاخلاق یکی از معدود آثاری است که در آن تلاش شده تا اخلاق فلسفی با بهره گیری از مبانی اخلاق نزد افلاطون و ارسطو تبیین شود.
تهذیب الاخلاق در هفت مقاله تنظیم شده است (مسکویه ، مقدمة تمیم ، ص 24). بعضی آن را شامل شش مقاله و بعضی آن را مشتمل بر هشت مقاله دانسته اند و این ناشی از آن است که در برخی چاپها ترتیب مقالات تغییر کرده و بعضی بخشها با هم تلفیق شده است (رجوع کنید به همان، 1375 ش ، مقدمة امامی ، ص 14).
مسکویه غرض از تألیف کتاب را دست یافتن به اخلاق و کردار نیکو بیان می کند (1410، ص 27) و می افزاید که برای این منظور باید به معرفت نفس پرداخت ؛ یعنی ، کمال و غایت و قوا و ملکات نفس را شناخت (همان جا).
مقالة اول این کتاب مشتمل است بر تعریف نفس انسانی ، اثبات تجرد نفس ، فضائل نفسانی ، قوای نفس و فضائل متناسب با هریک ، بحث از چهار فضیلت یعنی حکمت و عفت و شجاعت و عدالت که در اینجا تأثیر نظرگاه یونانی بویژه افلاطون و سپس شرح نظریة ارسطویی اعتدال مشهود است . مقالة دوم مشتمل است بر بحثی در خلقیات و طبایع ، معرفی صناعت اخلاق که برای نیکوکردن رفتار آدمی و بهترین صناعت است ، نسبت میان نظر و عمل ، مراتب نفس ، و شیوة تربیت کودکان . مقالة سوم در بارة تفاوت میان خیر و سعادت و بحث در آرای گوناگون در این باره است . مقالة چهارم در بارة اعمال انسان ، شرح عوامل زیان کاری در رفتار و حق خالق بر انسان است و اشاره دارد به اینکه ارسطو در این باب تصریح بر عبادت نکرده است . مسئلة اختیاری بودن عدالت یا ستمکاری نیز در آن مطرح شده است . مقالة پنجم در باب انواع محبت ، رأی فلاسفه در باب دوستی و شرایط آن و بحث در بارة رأی ارسطو در مورد سعادت تام است . مقالة ششم ، مشتمل است بر بحث از امراض نفسانی و توصیه به محاسبة نفس برای مدافعة درونی در برابر رذایل و مقالة هفتم در بارة طب نفسانی و درمان بیماریهای اخلاقی ، مسئلة مرگ ، درمان اندوه و تأثیر ایمان در این امر است .


دریافت فایل نخست


دریافت فایل دوم


دریافت فایل سوم


دریافت فایل چهارم


دریافت فایل پنچم


دریافت فایل ششم


دریافت فایل هفتم


دریافت فایل هشتم


دریافت فایل نهم


دریافت فایل دهم

دریافت فایل یازدهم


دریافت فایل دوازدهم


دریافت فایل سیزدهم


دریافت فایل چهاردهم


دریافت فایل پانزدهم


دریافت فایل شانزدهم


دریافت فایل هفدهم


دریافت فایل هجدهم


دریافت فایل نوزدهم


دریافت فایل بیستم

دریافت فایل بیست و یکم


دریافت فایل بیست و دوم


دریافت فایل بیست و سوم


دریافت فایل بیست و چهارم


دریافت فایل بیست و پنجم


دریافت فایل بیست و ششم


دریافت فایل بیست و هفتم


دریافت فایل بیست و هشتم


دریافت فایل بیست و نهم


دریافت فایل سیم

دریافت فایل سی و یکم


دریافت فایل سی و دوم


دریافت فایل سی و سوم


دریافت فایل سی و چهارم


دریافت فایل سی و پنجم


دریافت فایل سی و ششم


دریافت فایل سی و هفتم


دریافت فایل سی و هشتم


دریافت فایل سی و نهم


دریافت فایل چهلم

دریافت فایل چهل و یکم


دریافت فایل چهل و دوم


دریافت فایل چهل و سوم


دریافت فایل چهل و چهارم


دریافت فایل چهل و پنجم


منبع : اضحی
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo