آمار
دانلود گلچین برخی سخنرانی های استاد آیت الله صمدی آملی - صمدی آملی استاد آیت الله داوود صمدی آملی Samadi Amoli

دانلود گلچین برخی سخنرانی های استاد آیت الله صمدی آملی

چهارشنبه 31 خرداد‌ماه سال 1391 ساعت 03:50 ب.ظ


6830110 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی

 

 

musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۱) ماهیت وحقیقت انسان کامل۰۱:۰۵:۵۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۲) شرح وتوضیح دعای سمات۰۱:۰۶:۳۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۳) مقام ادعیه در پیشگاه ائمه۰۱:۱۱:۱۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۴) ارتباط دعا با آغاز دعا۰۱:۱۴:۰۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۵) شرح اسماءالله در ادعیه۰۱:۱۵:۵۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۶ ) درخواست نیاز از خداوندبر اساس اسماء خاص خدا۰۱:۱۶:۴۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۷) چگونگی توفیق تشرف به محضر اسماءالهی۴۲:۴۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۸) رابطه تعلم و فقروجودی انسان به خدا۰۱:۱۶:۵۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۹) مسالت عبد در محضر خداوند متعال۰۱:۳۱:۱۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۱۰) انسان سازی هدف دین الهی۰۱:۳۷:۰۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۱۱) اسماء حسنی الهی سبب باز شدن در های آسمان۰۱:۰۳:۳۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۱۳) دلهای اولیای مخلص حق تعالی سبب نزول رحمت۰۱:۱۱:۴۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۱۴) معصیت سبب کور شدن دل انسانها۴۱:۵۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۱۵) گره گشایی بوسیله ی صفت عظیم پروردگار۵۵:۰۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۱۶) انسان خواهان علم۰۱:۰۰:۰۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۱۷) ویژگی های شخصیتی امام صادق (ع)۵۹:۰۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۱۸) مقام صفت عظیم پروردگاردر پیشگاه وی۵۹:۵۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۱۹) درخواست حاجات ازخداوند با توجه به مراتب آن۰۱:۰۷:۴۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۲۰) ریشه یابی منشاء روحی دعا۰۱:۰۵:۴۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۲۰) دلیل مقدم بودن حضرت محمد(ص) بر تمامی انبیا۰۱:۱۱:۴۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۲۱) شرح حرکت وجودی و حرکت ایجادی۰۱:۰۷:۲۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۲۲) مساله ی معراج پیامبر(ص)۰۱:۱۹:۰۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۲۳) انسان کامل(سر دعای سمات)۰۱:۱۱:۰۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیحقیقت عرفان در مسیرتوحید۰۱:۰۶:۱۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۲۵) گستردگی رحمت خداوند۰۱:۰۹:۵۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۲۶) شرح صفت جمیل پروردگار۰۱:۰۷:۰۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۲۷) جایگاه عرفان نظری۰۱:۰۹:۵۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۲۸) چگونگی حاصل شدن مقام عبودیت برای عبد۵۷:۳۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۲۹) شرح لغت وجه الله۰۱:۱۰:۲۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۳۰) شرح صفات جمال و جلال حق متعال۰۱:۱۰:۲۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۳۱) دلیل نام گذاری جهان طبیعت۰۱:۱۰:۲۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۳۲) چگونگی رسیدن به مقام شهدا و صالحین۰۱:۰۵:۵۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۳۳) توصیه به همراهی دائمی با اولیا’الله برای عاقبت به خیری۰۱:۰۷:۲۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۳۴) شرح تفاوت میان تولد و خلقت۰۱:۱۴:۴۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۳۵) شان نزول قرآن۰۱:۱۰:۵۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دعای سمات .جلسه ۳۶) مقام قطب عالم امکان در عصر امروز۰۱:۰۲:۲۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۱) حرکت از نقص به کمال۰۰:۵۸:۴۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۲) چگونگی انسان سازی۰۰:۵۱:۱۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۳) قراردادن نفس در مسیر تفکر۰۰:۳۷:۳۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۴) حقیقت وجودی انسان۰۰:۵۶:۲۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۵) ترسیم ارتباط نفس وبدن۰۰:۴۵:۳۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۶) مراحل رسیدن به کمال در نظام هستی۰۰:۵۲:۰۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۷) چیستی حقیقت نظام هستی۰۰:۵۵:۲۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۸) منشاء فهم در انسان۰۰:۴۹:۵۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۹) گره گشایی با توسل به حضرت عباس (ع)۰۰:۴۹:۵۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۱۰) تفاوت های لفظ انسان و بشر۰۰:۳۹:۴۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۱۱) غیریت بین نفس و بدن۰۰:۴۰:۴۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۱۲) شئون ارتباطات نفس و بدن۰۰:۵۴:۲۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۱۳) عدم تساوی شئون نفس۰۰:۳۹:۵۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۱۴) اعجاب تسخیر نفس در بدن۰۰:۴۳:۲۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۱۵) نتیجه تصرف نفس در جسم۰۰:۳۲:۴۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۱۶) تجسم افعال نفس در جسم۰۰:۳۹:۰۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۱۷) تجسم بدن در حالت نفسیت و جسمیت۰۰:۵۱:۲۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۱۸) نقش قوه ی خیال در انسان۰۰:۵۶:۵۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۱۹) مظهریت اسم جامع نفس۰۰:۵۳:۱۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۲۰) تغذیه ی بالاترین قوه انسان۰۰:۴۴:۱۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۲۱) تفکر در موجودات عالم۰۰:۵۰:۴۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۲۲) نفس ناطق انسان تحت تدبیر ملکوت عالم۰۰:۵۹:۱۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۲۳) لزوم پرداختن به علم هیئت۰۰:۵۵:۰۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۲۴) اراده خداوند به استناد نفس۰۰:۴۵:۴۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۲۵) قدرت نفس در مقابل اراده خداوند۰۰:۵۳:۲۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۲۶)اصطلاحات مرکب در علم فلسفه۰۰:۴۲:۵۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۲۷) شرح قوه ی مصور نفس۰۰:۵۷:۳۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه(۲۸) پیوستگی قوای نفس ناطقه۰۰:۵۳:۳۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۲۹) آیا نفس حقیقت انسان است؟۰۰:۳۸:۰۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۳۰) دلیل بررسی قوای نفس۰۰:۴۲:۳۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۳۱) چگونگی تسلط به نفس۰۰:۴۸:۳۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۳۲) نیاز جسم ونفس به یکدیگر۰۰:۴۵:۰۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۳۳) عدم مجهول مطلق۰۰:۴۳:۲۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۳۴) طلب مجهول مطلق محال است.۰۰:۴۶:۰۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۳۵) ارتباط های باطنی نفس۰۰:۵۱:۱۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۳۶) تصور اجمالی انسان۰۰:۴۶:۴۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۳۷) راه نزدیک شدن به فرایض۰۰:۵۲:۱۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۳۸) مراحل دست یابی به علوم اجمالی و تفصیلی۰۰:۴۵:۵۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۳۹) راه های قرب به منبع علم عالم۰۰:۴۸:۳۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۴۰) نظام هستی بر پایه ی علت و معلول۰۰:۴۱:۴۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۴۱) تفاوت نفس انسان در بین موجودات دیگر۰۰:۴۶:۴۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۴۲) چگونگی قرار دادن بدن در اختیار جسم۰۰:۴۹:۰۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۴۳) ویژگی های شخصیتی خانم فاطه زهرا (س)۰۰:۵۸:۰۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۴۴) چگونگی حرکت کمال به نقص۰۰:۴۶:۳۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۴۵) شروط رسیدن از نقص به کمال۰۰:۴۸:۲۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۴۶) چیستی ظرف علم۰۰:۴۹:۵۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۴۷) راه های رسیدن نفس ناطقه به معارف۰۰:۴۱:۳۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۴۸) سنخیت بین ظرف علم و علم۰۰:۳۰:۰۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۴۹) تفاوت های قوه ی خیال و عقل۰۰:۳۴:۴۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۵۰) ظرف علم یا نفس ناطقه۰۰:۴۷:۵۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۵۱) گستردگی حقیقت علم۰۰:۴۰:۱۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۵۲ ) دانش مایه ی پیشرفت بشر۰۰:۳۳:۱۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۵۳) ماوراء طبیعت بودن ظرف علم۰۰:۵۵:۰۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۵۴) اثبات منبع علم عالم۰۰:۴۶:۱۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۵۵) شرط محدودیت حد اشیاء۰۰:۴۹:۲۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۵۶) مشاهده ی مادیات و حقایق آن۰۰:۵۲:۱۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۵۷) خواسته های نفس و ترفندهای شیطان۰۰:۱۳:۳۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۵۸ ) صور مرکبه ی جامدات۰۰:۴۵:۰۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۵۹) متمایز شدن اشیاء به لحاظ صورت نوعیه۰۰:۴۷:۵۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۶۰) شرح ماده ی اولی وماده ی ثانیه۰۰:۴۲:۱۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۶۱) صور جسمیه ونوعیه ی اشیاء۰۰:۴۳:۴۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۶۲) جامعیت آثار ماده ی ثانویه۰۰:۴۴:۰۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۶۳) اجزاء صغار سلبه در ماده۰۰:۴۰:۵۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۶۴) اجزاء صغار سبله ی جدا نشدنی۰۰:۴۵:۴۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۶۵) اعداد تکرار واحدهاست.۰۰:۴۲:۴۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۶۶) ارجحیت علم هیئت بر تمامی علوم۰۰:۴۱:۱۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۶۷ ) ارتباط جسم و سطح۰۰:۲۵:۱۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۶۸) تعیین صفت ذاتی اجسام۰۰:۴۶:۲۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۶۹ ) نقش ذرات تشکیل دهنده ی اجزا۰۰:۴۸:۴۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۷۰) ادله ی قائلین به اجزاء۰۰:۴۹:۴۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۷۱) اشکال اجزاء تشکیل دهنده ی مواد۰۰:۵۹:۲۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه۷۲) زندگی الهی بر مبنای قوه ی عقل۰۰:۵۰:۰۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۷۳) غیر متناهی بودن عالم ماده۰۱:۰۱:۱۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۷۴) رابطه ی کلمه ی بخت و اتفاق در عالم ماده۰۰:۵۵:۰۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۷۵) مسئله ی اختلاف منظر در غالم ماده۰۰:۴۶:۲۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۷۶) تشریح ذرات اجسام در عالم ماده۰۰:۳۴:۰۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح دروس معرفت نفس جلد۲٫جلسه ۷۷) شرح ماجرای قربانی کردن حضرت اسماعیل(ع)۰۰:۵۶:۱۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیتصویر سازی علم ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱)۰۰:۵۸:۰۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیرابطه عالم و معلوم در عالم ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲)۰۰:۳۰:۳۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیفوق تجرد بودن نفس ناطقه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳)۰۰:۲۵:۳۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیآغاز جلد سوم تشریح دروس معرفتی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴)۰۰:۴۳:۳۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمرکبات نباتی در عالم ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵)۰۰:۴۲:۲۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیتفسیر معرفت نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶)۰۰:۳۰:۵۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیقدرت انسان در پیشرفت علم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷)۰۰:۲۹:۲۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیامتزاج اصول اربعه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸)۰۰:۲۳:۱۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیصورت نباتی اصول اربعه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹)۰۰:۳۰:۴۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیاقسام مختلف نباتات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰)۰۰:۵۱:۴۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیعارض شدن اوصاف بر انسان (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱)۰۰:۵۱:۵۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح اشارات به صورت مشاع (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۲)۰۰:۲۸:۱۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیتصویرسازی در دنیای فوق ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳)۰۰:۵۱:۲۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیوجود ذهنی و خارجی اجسام (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴)۰۰:۴۷:۳۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمراتب موجودات عالم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵)۰۰:۴۶:۱۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیاثبات عدم توقف نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶)۰۰:۵۷:۳۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیتوصیه های عرفانی به عارفان عصر حاضر (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷)۰۰:۵۵:۴۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیکلام برهانی و اغنایی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸)۰۰:۴۶:۱۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیرابطه ی نفس و جسمانیت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹)۰۰:۵۴:۵۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیاثبات نفس حق تعالی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۰)۰۰:۵۲:۳۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیتفسیر لفظ روح القدس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۲۱)۰۱:۰۲:۲۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیانسان از دیدگاه نهج البلاغه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۲)۰۰:۵۷:۴۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیصبر در مقابل سختی ها از دیدگاه ائمه(ع) (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۲۳)۰۱:۰۱:۱۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیراه های کنترل شهوت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۴)۰۰:۵۸:۴۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیچگونگی بوجود آمدن نطفه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۵)۰۰:۳۷:۳۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشی واحد ناقص و کامل (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۶)۰۰:۴۳:۱۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیتقسیم بندی نفس ناطقه به عقل عملی و عقل نظری (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۲۷)۰۰:۴۵:۲۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیاثبات وجود هیولای اولی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۸)۰۰:۴۹:۲۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیاتحاد ماده ی مبهم وماده ی متعین (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۹)۰۰:۵۵:۱۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیبدیعیات و نظریات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۳۰)۰۰:۵۳:۰۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیتفاوت مراتب نفوس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۱)۰۰:۴۸:۳۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیتفاوت میان عقل و روح (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۳۲)۰۰:۴۹:۰۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیسعه ی وجودی و تجرد نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۳)۰۰:۵۲:۵۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمراحل تعقل انسانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۴)۰۰:۴۳:۵۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشانیت نفس انسانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۵)۰۰:۳۵:۴۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیعقل،گرداننده ی نظام عالم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۶)۰۰:۴۲:۴۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملینازلترین مرتبه ی انسانیت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۷)۰۰:۳۰:۳۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیکمال اولیه و ثانویه ی انسان ۰شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۸)۰۰:۳۴:۱۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیپیوستگی عقل و نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۹)۰۰:۴۵:۴۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملینفس کل.موجود ماورای طبیعت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۰)۰۰:۴۸:۵۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیامکان ذاتی و امکان استعدادی اجسام (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۱)۰۰:۴۸:۴۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیوحدت صنع طبیعت و امکان ذاتی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۲)۰۰:۴۷:۰۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیاقسام جسم در عالم ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۳)۰۰:۴۳:۳۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیماده؛حامل استعداد اجسام (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۴)۰۰:۴۲:۲۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیتفاوت تبدل صور و فساد صور (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۵)۰۰:۵۹:۵۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیامکان استعدادی بر مبنای جسمانی و روحانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۶)۰۰:۵۴:۰۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیسلسله طولی عوالم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۷)۰۰:۵۲:۰۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیاستعدادهای رسیدن به تکامل (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۸)۰۰:۴۳:۰۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیامکان ذاتی مفارقات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۹)۰۰:۵۱:۱۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیتعلقات تکمیلی و استعدادی نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۰)۰۰:۴۵:۰۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیحدود ماهیت وجودی نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۱)۰۰:۵۹:۱۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیرابطه ی بین وجود و احکام اولیه موجودات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۲)۰۰:۵۲:۳۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیبررسی شبهات عرفانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۳)۰۱:۰۰:۴۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمیزان انتظار منتظران ظهور (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۴)۰۰:۴۵:۵۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمرگ در موجودات مادی و غیر مادی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۵)۰۱:۰۲:۲۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیارتباط وجودی جان و تن (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۶)۰۰:۳۹:۵۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیبه کمال رسیدن نفس ناطقه توسط بدن (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۷)۰۰:۴۶:۲۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیوجوه جسم بودن بدن (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۸)۰۰:۴۴:۵۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیبدن،نفس تجسم یافته (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۹)۰۰:۴۶:۴۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیچگونگی بوجود آمدن نفس ناطقه انسانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۰)۰۰:۵۱:۵۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیجامعیت علت در مقابل معلول (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۱)۰۰:۵۲:۲۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیاثبات وجود علت مفارق عقلی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۲)۰۱:۰۳:۰۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح موجود ناطق (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۳)۰۰:۵۳:۲۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیتشخیص جعلی و غیر جعلی بودن روایات بوسیله ی قرآن (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۴)۰۰:۴۸:۰۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملینتیجه ی سلطانی شدن قوای عقل (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۵)۰۰:۵۴:۵۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیتساوی نفس و جسم عالی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۶)۰۰:۵۸:۳۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیوجه اشتراک جنس در منطق (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۶۷)۰۰:۳۱:۱۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیقابلیت های مواد (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۸)۰۰:۴۴:۱۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیاطلاق لفظ قوه به نفس ۰شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۹)۰۰:۴۷:۵۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیماهیت جسم مادی بالاراده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۰)۰۰:۴۰:۴۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیانواع صفت های نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۱)۰۰:۳۴:۲۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیزندگی ممتد حیات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۲)۰۰:۴۵:۴۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیزندگی آل الله و اهل الله (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۳)۰۰:۳۴:۲۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیوجوه حیات از نظر ملا صدرا (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۴)۰۰:۴۴:۱۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملینظام سلسله ی طولی و سلسله ی عرضی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۵)۰۰:۴۸:۲۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیتنزیل تدریجی و انزال دفعی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۶)۰۰:۵۴:۳۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشئون آیات عالم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۷)۰۰:۴۴:۱۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیحدود صفات انسانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۸)۰۰:۵۲:۵۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیعالم آفاق و انفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۹)۰۰:۴۰:۵۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیعالم غیب و عالم عین (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۰)۰۰:۳۱:۱۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمفارق بودن نفس ناطقه ی انسان (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۱)۰۰:۳۶:۳۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیالفاظ کلی منطقی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۲)۰۰:۳۶:۲۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیحداقل مبنای باب علم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۳)۰۰:۵۵:۲۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیصور معقوله ی جسم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۸۴)۰۰:۴۴:۲۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیبسیط بودن صور علمیه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۵)۰۰:۵۳:۰۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیوابستگی های نفس وبدن به یکدیگر (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۶)۰۰:۴۵:۰۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیعلم فکری به ذات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۸۷)۰۰:۴۴:۰۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیاحکام تجرد نفس ناطقه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۸۸)۰۰:۴۲:۴۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمُدرک بالذات و مُدرک بالعرض (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۹)۰۰:۳۸:۴۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیتقابل تضاد در غلم منطق (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۰)۰۰:۴۳:۵۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیتناقض در علم منطق (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۱)۰۰:۴۴:۰۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیممکن موجود و ممکن معدوم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۲)۰۰:۴۸:۰۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیویژگی های طرفین تقابل عدم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۳)۰۰:۵۶:۲۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیآیا ماده مبدا نفس است؟ (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۴)۰۰:۵۸:۱۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیزمان تحقق پیدا کردن نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۵)۰۱:۰۰:۴۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیحادث شدن بدن،حادث شدن نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۹۶)۰۰:۵۴:۳۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیقوه ی عاقله ی بالفعل (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۹۷)۰۰:۵۲:۳۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیواسطه بودن عالم مافوق (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۸)۰۱:۰۱:۵۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیصفات ذاتی و صفات عرضی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۹)۰۱:۰۱:۳۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمراتب وادی ادراک (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۰)۰۱:۰۳:۱۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیاتحاد وجودی و وحدت عددی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۰۱)۰۰:۴۶:۳۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیموجود مجرد گمراه کننده در عالم ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۲)۰۱:۰۲:۰۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیتکامل نفس پس از مفارقت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۳)۰۰:۵۰:۰۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملینفس قدسی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۴)۰۰:۴۶:۴۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیبرانگیخته شدن علم غیب (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۵)۰۰:۵۵:۰۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیغالب شدن صور علمیه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۰۶ )۰۰:۴۹:۴۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیحقایق عقلی و حقایق ماورای طبیعت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۷)۰۰:۴۹:۱۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعلومات تصوری و غیر تصوری (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۰۸)۰۰:۴۸:۲۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیقیاس متغیر و حادث (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۰۹)۰۰:۵۸:۰۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمشخصات افعال صادره از ممکنات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۰)۰۰:۵۹:۱۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیفکر کردن حامی تجلی صورت غیب(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۱)۰۰:۴۸:۱۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمتغیر بودن عالم غیب(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۲)۰۱:۰۰:۲۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیحقیقت اعطای صورت علمیه به نفس(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۳)۰۱:۰۱:۲۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیاشکال قیاس در علم منطق(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۴)۰۰:۵۹:۰۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمقبولات قرآن(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۵)۰۰:۲۴:۰۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح جدال احسن(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۶)۰۱:۰۱:۴۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمغالطه و قیاس(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۷)۰۰:۵۰:۳۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمشهورات ومقبولات(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۱۸)۰۰:۵۱:۵۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیوهمیات ( مقدمات غیر برهان )(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۱۹)۰۰:۵۱:۴۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیوهمیات،قیاس،مغالطه(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۰)۰۰:۴۰:۴۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیدلایل ترحم و تنفر در شعر(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۱)۰۰:۴۶:۲۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیبرهان، دلیل پذیرفته شدن حرف انبیا(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۲)۰۰:۴۰:۱۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیقضیه مقدمه ی قیاس(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۳)۰۱:۰۰:۰۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیپیدا کردن موضوع و محمول در قضایا(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۴)۰۰:۴۲:۲۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح شکیات در راستای موضوع و محمول(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۵)۰۰:۵۹:۳۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیچگونگی تشخیص برهان(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۶)۰۱:۱۹:۵۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیاثبات سلسله ی برهان در علم منطق(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۷)۰۱:۱۲:۰۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۲۸ – تعریف قضیه محصور۰۰:۴۵:۳۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۲۹ – بررسی حسب کم و کیف۰۰:۵۵:۴۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۰ – حجت و اقسام آن۰۰:۳۹:۳۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۱ – شرایط انتاج حد وسط صغری و کبری۰۰:۴۳:۱۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۲ – علم منطق میزان سنجش فکر صحیح۰۰:۴۸:۵۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۳ – تعریف علم منطق و اقسام آن۰۰:۵۰:۳۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۴ – بررسی قیاس و اقسام آن۰۰:۵۴:۵۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۵ – قضیه ی نقض و تناقض۰۰:۵۵:۲۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۶ – عکس نقیض در منطق۰۰:۴۸:۰۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۷ – منطق و سالبه و موجبه۰۰:۵۰:۲۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۸ -منطق و سالبه کلیه۰۰:۵۵:۴۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۹ – حساسیت اجسام در منطق۰۰:۵۱:۵۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۰۰۰:۵۱:۴۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۱ – معرفت نفس۰۰:۵۸:۱۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۲ – فوائد مطالعه در آفاق و انفس۰۰:۴۰:۰۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۳ – بررسی نفس ناطقه انسانی۰۰:۵۷:۲۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۴ – تعریف نفس و روح۰۰:۴۱:۵۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۵ – بررسی و شناخت انواع مزاج۰۰:۵۵:۱۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۶ – شرح قوای روح حیوانی۰۰:۵۰:۳۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۷ – اطلاقات واژگان۰۰:۵۷:۰۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۸ – روح بخاری و تعابیر آن۰۰:۴۷:۴۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۹ – صحیفه کامله ی الهی۰۰:۴۷:۰۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۰ – فلسفه به چه معناست؟۰۱:۰۰:۲۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۱ – شناخت ذوق و علم ذوقی۰۰:۴۹:۵۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۲ – رابطه فکر و ذکر با یکدیگر۰۰:۵۸:۳۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۳ – رابطه علم و حس با یکدیگر۰۰:۴۴:۱۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۴ – تفسیر حقیقت دریابنده علم و دانایی نفس۰۰:۵۳:۵۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۵ – ارزش تکوینی انسان۰۰:۴۵:۲۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۶ – معلوم و محسوس به ذات۰۰:۴۱:۱۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۷ – آیا علم و حس مستقلا مدرک اند؟۰۰:۵۷:۴۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۸ – شناخت قوای انسانی و حیوانی۰۰:۴۴:۰۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۹ – بررسی انواع نفس۰۰:۵۱:۳۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۰ – آثار ظاهری مراتب موجودات۰۰:۵۱:۰۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۱ – آثار نفس و ارتقاو تکامل انسانی۰۱:۰۰:۳۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۲۰۰:۵۰:۱۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۳ – چگونگی رسیدن به ارتقاء روحی۰۰:۴۸:۳۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۴ – چگونگی تحقق علوم بنیادی۰۰:۵۲:۳۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۵ – تعلق و ارتباط نفس به اشیاء۰۰:۵۳:۳۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۶ – تعلقات نفس۰۰:۵۰:۲۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۷ – تجرد نفس ناطقه۰۰:۴۲:۱۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۸ – ارتباط نفس با بدن۰۰:۴۰:۲۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۹ – صحت عرض به عرض۰۰:۳۸:۴۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۰ – شناخت قوای نفس۰۰:۴۷:۱۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۱ – عالم حس۰۰:۵۶:۵۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۲ – مراتب نازله نفس۰۰:۴۳:۲۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۳۰۰:۵۰:۵۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۴ – معرفت نفس و آثار آن۰۰:۴۶:۱۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۵ – رابطه روح و نفس ناطقه۰۰:۳۹:۵۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۶ – حق شناسی۰۰:۵۶:۴۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۷ – مسئله انقطاع روح۰۰:۴۹:۵۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۸ – جایگاه نفس۰۰:۴۴:۰۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۹ – لذت بردن از درک۰۰:۵۲:۵۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۰ – صورت و سیرت۰۰:۴۴:۱۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۱ – مراتب نباتات۰۰:۴۶:۱۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۲ – مقام فناء فی الله۰۰:۴۸:۴۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۳ – تفسیر نگارستان هستی۰۰:۳۳:۰۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۴ – امکان و ممکن اشرف۰۰:۴۹:۱۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۵ – رابطه و سنخیت علت و معلول۰۰:۴۵:۲۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۶ – مراتب وجودی انسان۰۰:۴۷:۲۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۷ – اعیان ثابته۰۰:۴۷:۵۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۸ – ماهیت انسان و عوارض مشخصه خارج از ماهیت۰۰:۵۵:۱۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۹ – تجرد و تنزل روح۰۰:۴۷:۱۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۰ – عالم خواب و رویا و شرایط تعبیر خواب۰۰:۵۸:۵۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۱ – لوازم لطفیه و قهریه۰۰:۵۲:۰۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۲ – تعبیر خواب از زبان حضرت یوسف(ع)۰۰:۵۸:۳۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۳ – بررسی مسئله تجسم اعمال۰۰:۴۱:۳۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۴ – بررسی تجسم اعمال مثالی۰۰:۵۴:۳۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیشرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۵ – انسان نفسی و عقلی۰۰:۴۱:۲۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱ – بررسی شرایط یک عید حقیقی۰۱:۰۱:۳۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲ – معرفت نفس۰۰:۵۸:۰۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳ – بررسی معرفت نفس ناطقه انسانی۰۱:۰۱:۴۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴ – بررسی مسئله آفرین به حق انسان۰۱:۰۱:۴۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵ – رابطه انسان با نظام هستی در راستای معرفت نفس۰۱:۰۰:۴۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶ – معرفت و شناخت فکری و شهودی۰۱:۰۰:۴۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷ – رابطه معرفت نفس با معرفت رب۰۱:۰۱:۲۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸ – رمز عرفان عملی۰۰:۴۷:۵۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹ – علم و ادراک۰۰:۵۸:۴۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰ – بررسی علم حسی به موجودات۰۱:۰۳:۰۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱ – توحید صمدی۰۰:۳۳:۵۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲ – فراگیری کلیات علم و عرفان۰۱:۰۱:۳۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳ – کیفیت وجودی اشیاء۰۰:۵۹:۰۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴ – بررسی و شناخت مراتب موجودات۰۰:۵۷:۳۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵ – آثار و افعال مراتب موجودات۰۰:۵۶:۰۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶ – موجودات حسی۰۰:۵۸:۲۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷ – بررسی فنون منطق۰۰:۵۷:۳۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸ – فلسفه حقیقت و واقعیت۰۰:۵۷:۴۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹ – خطاهای ادراکی۰۱:۰۲:۱۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۰ – حقیقت و ماهیت انسان و جهان۰۱:۰۱:۱۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۱ – معنا و مبنا وجود و عدم۰۱:۰۲:۳۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۲ – آیا میتوان گفت هیچ موجود است؟۰۱:۰۱:۵۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۳ – بررسی غیر متناهی بدن عالم وجود۰۰:۴۸:۰۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۴ -بررسی حق یکی از اسماء الهی۰۰:۵۷:۳۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۵ – رابطه موجودات عالم با حقیقت۰۰:۵۶:۴۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۶ – حقایق فکری بشر۰۰:۵۷:۰۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۷ – ستاره های فلکی۰۱:۰۰:۰۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۸ – بررسی مسئله عادت۰۰:۵۹:۲۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۹ – ولادت انسان و معرفت نفس۰۱:۰۲:۰۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۰ – طهارت۰۰:۵۴:۳۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۱ – انقلاب قلبی و انقلاب نفس ناطقه انسانی۰۰:۴۸:۲۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۲ – بررسی مسئله خروج از عادت۰۰:۵۹:۰۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۳ – طرق خروج از عادت۰۱:۰۱:۰۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۴ – من کیستم؟ (بررسی نفس در دروس معرفت نفس)۰۰:۵۵:۴۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۵ – فکر و محدوده تفکر۰۰:۵۲:۴۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۶ – مسئله حرکت در مقام۰۰:۵۰:۴۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۷ – تجلی مقام توجهات عرفانی۰۱:۰۲:۰۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۸ – بافت حالات انسان۰۰:۵۶:۵۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۹ – کثرت و وحدت۰۰:۴۴:۳۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۰ -نهوه ی ارتباطات موجودات با یکدیگر۰۰:۵۳:۰۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۰ -نحوه ی ارتباطات موجودات با یکدیگر۰۰:۵۸:۱۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۲ – آثار پیوستگی اشیاء نظام۰۱:۰۲:۲۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۳ – نقد نقص در نظام۰۰:۵۵:۲۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۴ – تلالو مشرقیه۰۰:۵۰:۴۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۵ – مسئله توجه در نماز۰۰:۵۱:۵۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۶ – تاثیر شناخت ظاهر و باطن نظام۰۰:۵۵:۰۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۷ – تعبیری از موجودات هدف دار در جهان۰۰:۵۲:۰۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۸ – مبانی فهم معارف الهی۰۰:۵۴:۳۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۹ – مسیر تحصیل کمال نفسانی۰۰:۵۷:۲۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۰ – شانیت و استعداد به دست آوردن کمال در هر موجود۰۰:۵۱:۱۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۱ – حکت استکمالی۰۰:۵۲:۵۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۲ – بررسی کتاب المظاهرالاهیه۰۱:۱۷:۲۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۳ – رشد از نفس به سوی کمال۰۱:۰۲:۵۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۴ – بازی گری قوه ی خیال۰۱:۱۶:۰۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۵ – نفس مدیر جسم۰۱:۰۰:۲۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۶ – شناخت قوای وجودی انسان۰۰:۵۶:۵۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۷ – نگرشی بر کلمات وجودی عالم۰۱:۰۲:۳۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۸ – جایگاه علم در نظام هستی۰۰:۴۹:۰۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۹ – تقسیم عالم به سه بخش۰۰:۵۰:۵۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۰ – تفاوت در سطح ذات۰۰:۵۱:۲۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۱ – دید انسان در مقام شهود۰۰:۴۷:۳۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۲ – تاثیر دید راست بین۰۰:۵۳:۵۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۳ – راه دست یابی به کمال صعودی۰۰:۴۷:۳۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۴ – معانی خیر و شر۰۰:۴۹:۵۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۵ – شرح اداره کارخانه عظیم وجود۰۰:۵۳:۳۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۶ – نظام تکوین۰۰:۵۷:۵۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۷ -مسئله خلق موجودات به بهترین شکل ممکن۰۰:۵۳:۱۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۸ – اساس معرفت نفس بر وجود۰۰:۵۶:۳۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۹ – توفیقات اسماءالله۰۱:۰۰:۵۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۰ – نظام تکوین در متن خارج۰۰:۵۸:۵۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۱- راه رسیدن به توحید الهی۰۰:۴۷:۴۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۲ – به وجود آمدن خیر و شر از قیاس۰۱:۰۳:۳۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۳ – ظهور حضرت حجت، سر نظام هستی۰۱:۰۳:۴۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۴ – بررسی مسئله شر در نظام هستی۰۰:۵۷:۵۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۵ – خیر و شر از دیدگاه علمی۰۰:۵۱:۰۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۶- خیر و شر در وجود هر انسان۰۰:۵۳:۳۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۷- کمال هر انسان در چیست؟۰۱:۰۲:۰۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۸ – نظم و نظام عالم۰۱:۰۲:۰۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۹ – قناعت در نیاز های نفس۰۱:۰۷:۰۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۰ – بررسی مسئله شرح صدر۰۰:۵۷:۳۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۱ – طریق حرکت به سوی مقصود۰۰:۵۵:۲۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۲ – حرکت و سیر تدریجی الوجود۰۰:۵۳:۴۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۳ – بررسی امور آنی الوجود۰۰:۴۳:۴۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۴ – بررسی حرکت نقلی و انتقالی۰۰:۴۰:۲۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۵ – معنا و مبنا حرکت عام و خاص۰۰:۵۷:۰۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۶ – شناخت ارکان حرکت۰۰:۵۶:۲۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۷ – بررسی حرکت جوهری۰۰:۵۸:۲۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۸ – راه رسیدن به ماوراء طبیعت۰۱:۰۱:۰۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۹ – تاثیر و هیئت حرف۰۰:۵۱:۱۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۱ – مغایرت و مباینت نفس و بدن۰۰:۵۲:۲۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۲ – معرفت نفس انسان۰۱:۰۴:۰۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۳ – سیره سیر علمی و عملی۰۰:۵۷:۱۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۴ – حقیقت نفس ناطقه۰۰:۵۹:۲۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۵ – اثبات غیریت نفس و بدن۰۰:۵۹:۱۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۶ – انقطاع ذاتی نفس۰۱:۰۰:۱۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۷ – ادراکات حسی و شئونات بدنی هر شخص۰۰:۵۸:۳۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۸ – بررسی قسم غیر مسمای اسم۰۰:۵۵:۱۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۹ – نحوه ی ارتباط نفس با بدن۰۱:۰۱:۴۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۰ – تباین وصفی منطق۰۱:۰۲:۳۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۱ ج- رابطه من وتن انسان۰۱:۰۱:۴۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۲ – مراتب نازله تا عالیه انسان۰۰:۵۰:۵۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۳ – کار تن چیست؟۰۰:۵۹:۲۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۴ – بقای نفس و تن۰۱:۰۱:۲۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۵ – کیفیت تکوین تن و من نفس۰۰:۵۸:۵۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۶ – شناخت ابتدایی ترین ادراک انسان۰۰:۵۶:۱۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۷ – چگونگی رسیدن از قوه به فعلیت۰۱:۰۲:۲۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۸ – انواع حقیقت وجودی انسان۰۰:۵۷:۰۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۹ – ارتباط وجودی من و بدن۰۰:۵۷:۱۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۰ – من و هویت انسان۰۰:۳۸:۵۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۱ – هویت و من ثابت هر انسان۰۰:۵۹:۵۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۲ – شخصیت واحد نظام هستی۰۱:۰۷:۳۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۳ – جایگاه مباحثه و انتقالات علمی۰۰:۵۳:۱۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۴ – تعلق استکمالی نفس به بدن۰۰:۵۷:۵۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۵ – مقصود از معاد جسمانی۰۰:۵۴:۲۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۶ – شانیت و جایگان بدن۰۱:۰۰:۰۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۷ – معنای لغوی لفظ انسان۰۱:۰۲:۰۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۸ – فهم و شعور گوهر نفس۰۱:۰۱:۴۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۹ – آشنایی با سه قسم از اسماء الهی۰۰:۵۵:۲۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۰ – صورتگری انسان۰۱:۰۱:۲۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۱۰۰:۴۹:۰۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۲ – معرفت وجودی موجودات۰۰:۵۸:۳۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۳ – اصول اعتقادات کلامی۰۰:۵۸:۵۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۴ – چه نیرویی موجودات را از نقص به سوی کمال حرکت میدهد؟۰۰:۵۵:۱۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۵ – حقیقت شئون نظام هستی۰۰:۵۰:۵۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۶ – ارزش و جایگاه عید فطر۰۰:۴۸:۱۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۷ – بررسی قوای نفس ناطقه انسانی۰۰:۵۳:۱۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۸ – بررسی قوه ی مصوره نفس۰۰:۵۱:۰۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۹ – آثار بعثت پیامبران۰۰:۵۵:۳۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۰ – بررسی پیوستگی نظام۰۰:۵۷:۵۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۱ – بررسی نظام توحیدی۰۰:۵۹:۰۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۲ – فعلیت قوا در نفس۰۰:۵۴:۴۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۳ – بررسی نفس در مقام وحدت۰۰:۵۹:۵۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۴ – عامل هویت انسان چیست؟۰۱:۰۱:۵۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۵ – بررسی صورتگری انسان توسط رب۰۱:۰۰:۰۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۶ – قوه ی تصور و صورتگری نطفه۰۰:۵۹:۴۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۷ – نحوه ی تصور اجمالی۰۱:۰۰:۰۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۸ – کمال نفسی علم۰۰:۴۹:۴۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۹ – آیا انسان با حق تعالی تشابه دارد؟۰۰:۵۱:۱۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۰ – تقرب به حق تعالی۰۰:۵۲:۳۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۱ – به فعلیت رسیدن نطفه۰۰:۳۱:۵۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۲ – حرکت موجودات از نقص به سوی کمال۰۰:۵۹:۴۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۳ – بررسی اواع قیاس۰۰:۵۲:۰۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۴ – بررسی منشا آثار وجودی نفس۰۰:۵۸:۳۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۵ – شناخت ظرف وجودی روح و جسم۰۰:۴۹:۱۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۶ – تشابه غذا و مغتذی۰۰:۵۵:۲۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۷ – مراتب شخصیت انسان۰۰:۴۴:۵۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۸ – آداب غذاخوردن۰۰:۳۸:۱۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۹ – جایگاه شهید و درجه رفیع شهادت۰۰:۴۹:۳۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۰ – نحوه ی غیریت نفس با بدن۰۰:۵۳:۱۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۱ – طرق تحصیل علم۰۰:۵۱:۰۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۲ – ادراکات و تجرد علم۰۰:۵۸:۲۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۳ – معنای انسان از دید منطق۰۰:۵۲:۲۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۴ – مفاهیم کلی مرسل بدن۰۰:۲۶:۲۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۵ – بررسی ظرف علم وجود انسان۰۰:۵۵:۲۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۶ – شناخت ادراک حسی اشخاص۰۰:۵۵:۲۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۷ – حقیقت توحید صمدی۰۰:۳۷:۲۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۸ – بررسی ظرف علم از ماوراء طبیعت۰۰:۴۶:۳۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۹ – بررسی مراحل قیاس۰۰:۵۹:۱۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۰ – شناخت حقایق ماوراء طبیعت۰۰:۴۸:۲۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۱ – صورت جسم مکمل صورت نوعیه۰۰:۴۸:۲۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۲ – تاثیر و قدر صورت نوعیه۰۱:۱۰:۱۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۳ – شناخت اجزاء تشکیل دهنده جسم۰۰:۴۶:۲۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۴ – بررسی اجزاء باالقوه و بالفعل۰۰:۵۳:۲۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۵ – آثار شناخت مبدا طبیعت۰۱:۰۱:۰۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۶ – کیفیت خلق نظام هستی۰۰:۳۹:۰۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۷ – بررسی عرض ذاتی۰۰:۴۹:۳۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۸ – مبدا تکوین نظام هستی۰۰:۴۴:۵۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۹ – غیر قابل تقسیم بودن ذرات در خارج۰۰:۵۱:۱۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۰ -شناخت اجزاء لایتجزا۰۰:۵۵:۲۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۱ – بررسی کره در سطوح مستوی۰۰:۵۱:۵۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۲ – شناخت مقادیر متساوی تشکیل دهنده زمین۰۰:۵۹:۰۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۳ – شناخت اشکال پنج گانه عناصر۰۰:۴۷:۳۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۴ – چگ.نگی بقاء نسل۰۰:۵۶:۴۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۵ – چگونگی تکوین عالم۰۰:۵۵:۳۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۶ – شرح و جودی عالم چیست؟۰۰:۵۹:۱۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۷ – فضائل اربعین حسینی۰۰:۵۹:۴۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۸ – وجوب ذاتی فوق زمان و مکان۰۰:۵۲:۰۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۹ – بررسی حالت تجرد ماده۰۰:۵۴:۱۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۰ – شناخت مذهب مادی علیتی۰۰:۵۷:۳۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۱ – انقسام علم حصولی۰۰:۴۹:۵۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۲ – شناخت ادراک حسی۰۰:۵۲:۰۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۳ – حرکت استکمالی اشیاء۰۱:۰۰:۱۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۴ – بهره گیری از باطن ولایت اهل بیت(ع)۰۱:۰۱:۲۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۵ – ادراک صور خیالیه۰۰:۵۶:۵۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۶ – بررسی برهان هایی پیرامون تجرد نفس۰۰:۴۸:۵۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۷ – آثار شناخت حقایق وجودی حضرت حجت (عج)۰۰:۴۶:۰۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۸ – گوهر قوه ی عاقله انسانی۰۰:۵۵:۵۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۹ – بررسی مفهموم جسم۰۰:۳۸:۵۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۰ – عامل درک و شناخت الفاظ و معانی۰۰:۵۵:۲۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۱ – آثار تصور معنا و مفهوم انسان۰۰:۵۶:۵۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۲ – بررسی وحدت عددی۰۰:۵۱:۵۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۳ – تحقق عین وجود افراد۰۰:۵۸:۲۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۴ – مراتب و شئون تکاملی نفس۰۱:۰۳:۱۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۵ – مدخل در عرفان۰۰:۴۲:۲۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۶ – دلیل مبرا شدن نفس از ماده۰۰:۵۱:۲۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۷ – صور عقلیه کلیه۰۰:۵۷:۰۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۸ – صور قوه ی خیال۰۰:۵۲:۰۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱ – خودشناسی از طریق معرفت نفس۰۰:۴۴:۳۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲ – آیا در جهان حقیقت وجد دارد؟۰۰:۵۱:۵۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳ – بررسی صور خیالیه۰۰:۵۱:۳۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۰۰:۴۷:۵۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵ – تفسیر مراتب عالم۰۰:۴۰:۰۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶ – ادراک حسی چیست؟۰۱:۰۰:۰۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷ – ویژگی های نطفه انسان۰۰:۵۹:۳۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸ – بررسی سر عملی یک سالک۰۱:۰۲:۳۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹ – معجزه و بیداری نفس۰۰:۵۱:۲۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰ – کمال در راستای معرفت نفس۰۰:۵۱:۲۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱ – انواع نظام۰۰:۲۴:۵۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲ -اثبات هویت با صور خیالیه۰۰:۵۴:۵۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳ – هویت و حقیقت انسان۰۰:۵۱:۴۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۰۱:۰۵:۵۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۰۰:۳۷:۰۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳ – هویت و حقیقت انسان۰۱:۰۱:۱۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷ -قوه ی خیال، یکی از قوای نفس۰۰:۴۲:۳۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸ -بررسی رساله صد کلمه۰۰:۴۱:۰۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹ -قوای وحدت نفس۰۰:۴۴:۲۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰ -رابطه روح با بدن مادی۰۰:۴۸:۵۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱ -نفس در مرتبه قوه ی خیال۰۰:۴۷:۱۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲ -استدلال تجرد روح۰۰:۴۱:۲۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳ -استقرار در کثرت ماده۰۰:۴۴:۱۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه۲۴ -تجرد نفس در ماده۰۰:۲۵:۴۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۵ -رابطه نفس با بدن مثالی۰۰:۴۲:۴۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۶ -رابطه وحی با کمال۰۰:۴۷:۰۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۷ -بدن مثالی معصوم۰۰:۳۴:۱۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۸ -علم ذات به ذات نفس ناقطه۰۰:۳۰:۳۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۹ -انواع خواب و حکم تعبیر آن ها۰۰:۲۲:۵۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۰ -آثارتوجه به نظام هستی۰۰:۵۸:۴۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۱ -بررسی خواب مغناطیسی۰۰:۳۸:۴۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۲ -صورت ظاهری خواب و رویا۰۰:۳۷:۵۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۳ -تجرد نفس از ذات۰۰:۳۹:۳۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۴ -بررسی مرحله ادراک نفس۰۰:۴۰:۰۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۵ -کار قوه ی خیال چیست؟۰۰:۴۶:۱۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۶ -نفس انسان در رابطه با موجودات بیرون۰۰:۳۷:۲۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۷ -ادله پنج گانه بر تجرد نفس ناطقه۰۰:۴۱:۰۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۸ -شئون و قوای نفس۰۰:۵۴:۱۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۹ -بررسی حق خلق۰۰:۵۶:۲۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۰ -علم انسان ساز است.۰۰:۴۸:۱۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۱ -وسائل دست یابی به فیض الهی۰۰:۴۸:۰۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۲ -رابطه نفس با بدن مثالی۰۰:۴۹:۴۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۳ -بررسی شان وجودی انسان۰۰:۵۴:۵۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۴ -انشاء بدن مادی توسط نفس۰۰:۵۰:۱۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۵ -مغایرت نفس با بدن۰۰:۴۶:۰۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۶ -بررسی مقام های غیبی۰۰:۵۳:۰۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۷ -بررسی تمایز سرشت افراد۰۰:۴۲:۱۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۸ -صورت معقوله نفس۰۰:۵۱:۲۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۹-انواع عقل از نظر منطق۰۰:۵۲:۲۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۰ -آثار کثرت عقول و استعداد۰۰:۵۶:۰۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۱ -کار قوه ی خیال چیست؟۰۰:۵۰:۰۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه۵۲ -شناخت قوا و آلات نفس۰۰:۳۳:۲۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۳ -بررسی اطوار وجودی انسان۰۰:۴۸:۳۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۴ -فواید تجرد قوه ی خیال۰۰:۴۴:۳۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۵ -تجرد برزخی قوه ی خیال۰۰:۴۸:۳۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۶-حلول نفس۰۰:۵۲:۵۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۷ -جوهره ی انسان ساز۰۰:۵۲:۲۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۸ -توسل و تجسم۰۰:۴۵:۳۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۹ -بررسی طبیعیات فلسفه۰۰:۵۴:۵۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۹ -بررسی طبیعیات فلسفه۰۰:۵۴:۱۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۱ -اشکال جزئیه صورخیال۰۰:۴۹:۰۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۲ -کمالات وجودی نفس ناطقه۰۰:۵۴:۵۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۳ -مظاهر عقل کل۰۰:۴۷:۴۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۴ -انقطاع وهم۰۰:۵۸:۵۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۵ -بررسی موجود مجرد عقلی۰۰:۳۸:۲۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۶ -حمکت عملی و نظری۰۰:۵۱:۳۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۷ -نسبت و نسبیت۰۰:۵۸:۵۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۸ -چگونگی نقش بستن قوه ی خیالیه۰۰:۴۴:۵۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۹ -صور علاقه۰۰:۴۷:۲۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۰ -قالبیت شی نسبت به قوه۰۰:۴۵:۵۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۱ -شی ء و قوه ی خیال۰۱:۰۰:۴۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۲ -تجرد ظرف علم۰۰:۴۴:۵۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۳ -لذات جسمانیه۰۰:۴۵:۲۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۴ -دلیلی بر تجرد نفس۰۰:۳۷:۱۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۵ -دلیل تجربی تجرد نفس۰۰:۴۰:۰۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۶ -کار حواس ظاهری پنج گانه چیست؟۰۰:۵۰:۴۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۷ -شناخت انتقالات نفس۰۰:۴۶:۲۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۸ -تعلق امر وجودی به امر معدوم۰۰:۵۷:۱۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۹ -آثار تکوینی تجرد بر جسم۰۰:۵۱:۱۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۰ – معرفی کتب پیرامون اثبات معرفت نفس۰۰:۴۷:۲۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۱ – شرحی از معرفت نفس۰۰:۵۷:۴۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۲ – حقیقت معارف الهی۰۰:۴۳:۳۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۳ – بررسی مسئله تقدم علت و معلول۰۰:۴۸:۳۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۴ – بررسی اقسام تقدم۰۰:۵۹:۳۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۵ – اقسام و طبیعیات فلسفه۰۰:۴۵:۱۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۶ – چگونگی رسیدن موجودات از قوه به فعل۰۰:۵۴:۱۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۷ – شناخت قوای شئون نفس۰۰:۴۳:۴۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۸ – ارتباط بین نفس و بدن از چه نوع ارتباطی است؟۰۰:۴۷:۳۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۹ – بررسی نفس نسبت به بدن۰۰:۴۹:۳۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۰ – استدلال بر تجرد و جوهریت نفس۰۰:۴۶:۱۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۱ – خواص نفسانی در مرتبه ظاهر۰۰:۴۶:۵۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۲ – شناخت قوه ی ادراک کلیات۰۰:۴۰:۱۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۳ – تفاضل نفوس۰۰:۴۶:۴۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۴- مدرک کننده کیست؟۰۰:۴۴:۵۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۵ – حقیقت ادراک۰۰:۵۶:۴۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۶ – شناخت ادراک جنبی موجودات۰۰:۴۹:۱۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۷ – مالکیت انسان۰۱:۰۰:۵۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۸ – شناخت حواس پنج گانه ظاهری۰۱:۰۱:۰۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۹ – بررسی منشاء ظاهری نفس۰۰:۵۵:۵۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۰ – تصور و تصدیق علم۰۰:۵۶:۵۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۱ – مبنای نفس معلوم بالعرض۰۱:۰۰:۳۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۲ – نسبت نفس با مادون و مافوق۰۰:۵۶:۴۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۳ – تاثیر وجود فعلی نفس۰۰:۵۱:۱۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۴ – قرب و بعد در مقام ادراک۰۱:۰۱:۰۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۵ – صور صوت۰۱:۰۰:۳۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۶ – فضائل اخلاقی علامه طباطبایی۰۰:۵۱:۱۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۷ – آثار شوق و انتظار فرج۰۰:۴۵:۴۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۸ – اسناد افعال به نفس۰۱:۰۰:۵۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۹ – مرثیه سرایی۰۰:۵۵:۰۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۰ – افعال نفس۰۱:۰۰:۵۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۱ – بررسی مسئله تشبیه و اقسام آن۰۰:۴۳:۵۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۲ – مسئله قسمت پذیری جسم۰۰:۵۴:۰۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۳ – آیا جسم جوهر است ؟۰۰:۵۱:۳۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۴ – تجرد ظرف علم۰۰:۴۳:۰۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۵ – شئونات غیر متناهیه نفس۰۱:۰۰:۵۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۶ – تجرد برزخی قوه ی خیال۰۰:۴۹:۴۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۷ – بررسی مسئله تنزل موجودات۰۰:۵۷:۱۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۸ – بررسی تجرد محض قوه ی عقل۰۰:۴۶:۲۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۹ – قوه ی متخیله۰۰:۵۵:۲۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۰ – اشکال و صور درونی موجودات۰۱:۰۵:۰۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۱ – اثبات قوه ی حس مشترک۰۰:۵۲:۲۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۲ – سرشت قوه ی خیال بر تصویر معانی۰۰:۴۹:۴۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۳ – بررسی اقسام درک در محسوسات۰۰:۳۶:۲۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۴ – محسوسات معلوم بالعرض۰۰:۳۹:۴۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۵ – نطفه، مخرج حیات۰۰:۵۳:۱۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۶ – اقسام تقدم و تاخر نفس۰۰:۴۵:۵۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۷ – آیا روح بر بدن مقدم است؟۰۰:۵۶:۳۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۸ – مفهوم فاعل تام۰۰:۵۵:۴۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۹ – علت تقدم ماده بر نفس۰۰:۵۶:۳۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۰ – بررسی تقدم روح بر بدن۰۰:۲۳:۴۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۱ – تکوین نطفه۰۰:۴۶:۲۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۲ – استعدادهای نهفته در نطفه انسان۰۰:۴۷:۰۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۳ – شانیت موجودات۰۰:۵۰:۴۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۴ – معرفت نفس، کلید دیگر معارف الهی۰۰:۳۰:۱۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۵ – وحدت عددی۰۱:۰۱:۲۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۶ اتحاد عمل و عامل۰۰:۵۴:۴۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۷ – اتحاد عاقل و معقول۰۰:۵۶:۵۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۸ – راه گشودن درهای عوالم وجودی۰۰:۵۹:۱۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۹ – تفقه و تدبر در دین۰۰:۴۴:۳۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۰ – حقایق وجودی فلسفه و عرفان۰۰:۴۸:۱۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۱ – ایجاد موعد بر روح۰۰:۴۶:۰۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۲ – شناخت موجود مجرد عقلی۰۰:۴۸:۲۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۳ – انواع مرگ۰۰:۵۵:۵۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۴ – اطوار وجودی انسان۰۰:۴۶:۲۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۵ – چگونگی رشد عقل و نفس۰۰:۴۹:۵۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۶ – اسناد افعال نفس۰۰:۴۳:۵۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۷ – بررسی نفس جسمانی۰۰:۳۵:۲۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۸ – تاثیر پذیری حقیقت انسان۰۰:۴۴:۵۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۹ – تکامل جوهری نطفه۰۰:۵۶:۱۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۰ – نزول علم و وحی۰۰:۴۳:۳۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۱ – حرکت جوهری جسم و ماوراء جسم۰۰:۴۸:۵۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۲ – اسماء الله و اثبات توحید۰۰:۴۶:۲۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۳ – بیان هایی از نقس ناطقه۰۰:۵۷:۴۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۴ – شناخت فعلیت محض۰۰:۵۶:۴۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۵ – رابطه بدن با هویت انسان۰۰:۴۱:۲۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۶ – صور علمیه عقلی۰۰:۵۹:۱۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۷ – طبیعت ذاتی ماده۰۰:۵۴:۲۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۸ – نظر مادیون در باره عالم ماده۰۰:۵۰:۵۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۹ – شعور و آگاهی نفس انسانی۰۰:۵۹:۳۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۰ – چگونگی حصول عرفان واقعی۰۰:۴۳:۰۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۱ – فراگیری الهیات۰۰:۵۰:۴۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۲ – جسمانیه القدوس بودن نفس۰۱:۰۰:۵۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۳ – رابطه ی قوا و حالات انسان۰۰:۵۰:۰۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۴ – حواس وسیله ارتباط نفس ناطقه با خارج۰۰:۵۶:۲۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۵ – شهود نفس ناطقه۰۰:۵۸:۰۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۶ – مراحل ادراک۰۰:۵۴:۲۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۷ – بررسی اقسام اجسام۰۰:۴۸:۵۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۸ – بدن قائم به نفس۰۰:۵۹:۲۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۹ – قائم به ذات بودن موجودات مجرد۰۰:۴۶:۱۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۰ – چگونگی رسیدن به فعلیت۰۰:۴۹:۰۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۱ – دلائل اطلاق شده بر برهان علم۰۰:۴۲:۱۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۲ – فرق برهان علمی و برهان علنی۰۰:۴۵:۳۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۳ – الفاظ برای معانی اشیاء خارج۰۱:۰۰:۴۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۴ – حکم انواع صور موجودات۰۰:۴۸:۳۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۵ – مسیر تبیین معرفت نفس۰۰:۴۷:۳۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۶ – آثار شناخت عالم وجود۰۰:۵۳:۳۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۷ – آثار کنترل نفس۰۰:۵۱:۳۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۸ – شناخت امور ادراکی که دلالت بر نفس میکند.۰۰:۵۵:۴۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۹ – صورت ماده در خارج۰۰:۵۲:۴۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۰ – تفاوت موجودات عقلی با موجودات حسی۰۰:۵۰:۳۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۱ – اجزاء فلسفه حقیقی۰۰:۵۳:۵۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۲ – چگونگی دست یابی به عدالت۰۰:۴۴:۵۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۳ – مسئله فکر در اصطلاح منطق۰۰:۴۶:۴۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۴ – شانیت درس و بحث۰۰:۵۲:۴۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۵ – حقیقت موت۰۰:۵۱:۳۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۶ – استدلال از معلول بر علت۰۰:۳۸:۰۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۷ – ژنده پوشی۰۰:۲۹:۳۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۸ – رابطه خواب با نفس انسان۰۱:۰۰:۳۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۹ – جایگاه کلمات وجودی عالم۰۰:۴۳:۱۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۰ – آثار شناخت خود وجودی انسان۰۰:۴۵:۳۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۱ – آثار شناخت قوای نفس۰۰:۵۷:۰۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۲ – تثلیث چیست؟۰۰:۵۰:۴۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۳ – بررسی جایگاه نفس ناطقه در بین علوم دیگر۰۰:۵۲:۲۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۴ – قوای نباتی نفس۰۰:۴۲:۵۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۵ – بسیط و مرکب بودن اجزاء۰۰:۴۷:۴۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۶ – وحدت در اقسام موجودات۰۰:۴۵:۱۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۷ – آیا مجموعه عالم جسم ذی حیات است ؟۰۰:۴۹:۵۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۸ – شناخت نفس نامیه۰۰:۴۸:۳۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۹ – حقیقت مبدا تشکیل عالم۰۰:۵۲:۲۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۰ – جوهره ی نفس بر مزاج۰۰:۳۲:۵۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۱ – لطافت های اصل وجود۰۰:۴۴:۵۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۲ – آثار شناخت موجودات مجرد عقلی۰۰:۴۴:۴۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۳ – اوصاف موجودات عقلی۰۰:۳۶:۲۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۴ – جوهر عقلی عارف به شی قبل از تحقق آن است.۰۰:۴۳:۲۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۵ – کمالات وجودی موجود بالفعل۰۰:۴۵:۲۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۶ – رشد کمی و کیفی انسان۰۰:۳۶:۲۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۷ – تنزل فعلیت محض۰۰:۴۰:۵۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۸ – عقل ، پدیده دماق۰۰:۴۸:۱۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۹ – تعیین کننده سرنوشت عملی انسان چیست؟۰۰:۳۹:۲۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۰ – آثار شناخت اوصاف حق تعالی۰۰:۳۸:۲۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۱ – آثار سیر معارف عرفانی۰۰:۵۱:۱۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۲ – فضائل انسان عالی کدامند ؟۰۰:۲۹:۴۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۳ – تعریف فلسفی نفس ناطقه۰۰:۴۰:۰۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۴ – عالی بودن جسم و رابطه آن با نفس۰۰:۴۴:۱۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۵ – بررسی ابعاد جسم۰۰:۳۰:۲۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۶ – جسم طبیعی و جسم تعلیمی۰۰:۵۱:۱۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۷ – لفظ وجود و اشتراک معنوی نفس۰۰:۴۱:۳۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۸ – صورت برزخی نفس۰۰:۳۹:۱۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۹ – بررسی مسئله نفسیت نفس۰۰:۴۶:۲۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۰ – رابطه کمال جسم طبیعی با جسم مثالی۰۰:۳۷:۱۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۱ – جسم تعلیمی در تارو پود جسم طبیعی۰۰:۴۶:۰۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۲ – تعلق نفس۰۰:۲۷:۰۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۳ – جسم ماده دار چه نوع جسمی است ؟۰۰:۴۳:۲۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۴ – نفس در عالم برزخ۰۰:۳۸:۴۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۵ – ظرف علم نفس در منطق۰۰:۴۴:۳۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۶ – چگونگی درک ادراکات اولیه۰۰:۳۹:۴۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۷ – سیر تکاملی نطفه۰۰:۳۹:۱۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۸ – تعلق نفس به بدن۰۰:۳۷:۰۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۹ – مسئله تجرد نفس از ماهیت۰۰:۴۹:۲۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۰ – آیا نبات موجود است .۰۰:۴۵:۵۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۱ – بررسی حدود محدود هر موجود۰۰:۴۸:۵۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۲ – موجودات اشیاء و اجرام۰۰:۴۱:۵۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۳ – تفاوت اجرام و اجسام در چیست ؟۰۰:۴۳:۵۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۴ – تفسیری از ماهیت نوعیه۰۰:۴۵:۰۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۵ – مراد از اصالت وجود چیست ؟۰۰:۳۷:۱۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۶ – جسم نباتی است؟۰۰:۴۷:۴۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۷ – صور برزخیه۰۰:۴۵:۳۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیرشد و تعالی انسان در راستای معرفت نفس۰۰:۵۱:۵۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱ – راه دست یابی به رفتار و کردار الهی۰۱:۰۱:۲۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲ – شئون حقایق اسماء الهی۰۰:۵۴:۰۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳ – وحدت وجود از دید عارف۰۱:۱۹:۴۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴ – شناخت انواع موجود حقیقی۰۰:۵۳:۴۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵ – معنای برزخ عرضی و طولی۰۰:۵۳:۲۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶ – تفاوت قوه ی خیال با عالم خیال۰۰:۴۲:۵۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷ – اتحاد عوالم۰۰:۲۷:۰۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸ – خیال و وهم در علم منطق۰۱:۰۱:۱۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹ – اثبات تجرد تام عقلی نفس۰۰:۳۴:۵۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰ – مبدا تحریک بدن کجاست؟۰۱:۰۱:۲۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱ -رابطه ی قوه ی خیال و حس مشترک۰۰:۵۹:۳۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۲ – رابطه قوه عاقله و قوه خیال۰۰:۵۹:۴۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۳ – محرک حرکات بدن چیست؟۰۱:۰۰:۰۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۴ – فرق تمدن انسانی با تمدن حیوانی۰۰:۵۴:۰۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۵ – تجرد برزخی صور خیالی۰۰:۵۲:۰۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۶ – هدی الناس بودن قرآن۰۰:۳۶:۰۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۷ – قوای حیوانی نفس۰۰:۵۵:۲۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۸ – مخرج نفس از نقص به سوی کمال۰۱:۰۱:۳۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۹ – بهره وری صحیح از نیروی جوانی۰۰:۴۳:۲۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۰ – غایت حرکت نفس۰۰:۲۹:۱۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۱ – نحوه ی وجود هر موجود۰۰:۳۲:۱۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۲ – کمال انسانی۰۰:۳۰:۲۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۳ – نهوه ی ارتباط بدن مادی با بدن مثالی به چه صورت است؟۰۰:۲۹:۴۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۴ – فضائل شیخ اشراق۰۰:۳۱:۰۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۵ – شرح و تفسیری از بدن مثالی۰۰:۲۵:۳۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۶ – مکمل نفس چیست؟۰۰:۲۸:۲۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۷ – چرا در ادراکات انسان خطا وجود دارد؟۰۰:۲۵:۴۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۸ – آیا در حال بیهوشی نفس هوشیار است؟۰۰:۲۹:۱۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۹ – درک انسان در عالم خواب و رویا۰۰:۳۵:۰۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۰ – خطابه چیست؟۰۰:۳۵:۴۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۱ – بررسی خلق هدفدار نظام۰۰:۵۹:۵۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۲ – مغایرت نفس با بدن۰۰:۵۹:۱۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۳ – علم هیپنوتیزم۰۰:۵۴:۳۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۴ – خصائص نفس ناطقه۰۰:۵۷:۰۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۵ – محدودیت های ادراک ظاهری۰۰:۴۵:۱۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۶ – چگونگی خواب مغناطیسی۰۰:۵۱:۱۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۷ – تعبیر رویا۰۰:۵۶:۱۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۸ – چگونگی به دست آوردن علم تعبیر۰۱:۰۰:۱۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳۹ – حقیقت تعبیر رویای صادقه۰۱:۰۰:۰۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۰ – تثلیث انسان۰۱:۰۰:۱۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۱ – راههای رسیدن به علم تعبیر۰۰:۵۳:۴۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۲ – تفاوت اعتدال و عدالت۰۰:۴۸:۰۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۳ – شناخت نفس هیولانی مغز۰۰:۵۶:۱۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۴ – شناخت نفس معلوم به ذات۰۰:۵۹:۱۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۵ – کار قوه ی خیال چیست؟۰۰:۵۸:۳۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۶ – قوای ظاهری حواس پنج گانه۰۰:۵۱:۵۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۷ – ادراکات مفاهیم جزئیه عقل۰۰:۵۰:۴۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۸ – توجه به امورات مادی و معنوی دنیوی۰۰:۵۹:۳۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴۹ – موانع توجه به عالم غیب۰۰:۵۶:۲۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۰ – اشکال قیاس چگونه اند ؟۰۱:۰۰:۵۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۱ – راه دستیابی به سیر و سلوک عملی۰۰:۵۴:۳۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۲ – آثار وحدت صنع نظام هستی۰۰:۵۰:۵۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۳ – آثار تحصیل علم بر معرفت انسان۰۰:۵۶:۰۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۴ – مذمت عالم بی عمل۰۰:۵۲:۰۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۵ – فوائد زایمان طبیعی برای خانم ها۰۰:۵۷:۰۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۶ – افعال بدن مثالی در خواب۰۰:۳۹:۳۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۷ – سیمای نورانی علمی انسان۰۰:۵۶:۴۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۸ – بررسی صور نوعیه جسمی۰۰:۵۳:۳۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵۹ – تحول انسان از دید فلسفه۰۰:۴۱:۴۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۰ – آیا نفس جوهر مجرد است؟۰۰:۵۶:۱۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۱ – مدرک محسوس و نامحسوس۰۰:۴۵:۰۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۲ – میزان تشخیص موجودات عقلی و غیبی۰۰:۵۱:۲۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۳ – هدف از تحصیل علم۰۱:۰۱:۳۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۴ – بار نفس چیست؟۰۱:۱۴:۰۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۵ – سنجش مراتب انسان با میزان علم۰۱:۰۲:۳۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۶ – بررسی فعلیت محض قوه۰۰:۵۹:۱۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۷ – آثار شناخت جایگاه علم۰۰:۲۹:۲۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۸ – بررسی صورت معطی صور علمیه۰۰:۴۷:۱۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶۹ – بررسی سیر صعودی نفس۰۰:۵۴:۱۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۰ – عقل ، خزینه علوم۰۰:۵۴:۲۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۱ – شناخت جوهر عقلی به تفسیر۰۰:۵۱:۰۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۲ – وظایف ما در قبال معارف دینی۰۰:۵۵:۱۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۳ – حادث چیست؟۰۰:۵۸:۵۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۴ – بررسی حواس ظاهری و باطنی۰۰:۵۳:۳۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۵ – تجرد برزخی خیال۰۰:۵۴:۱۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۶ – رتبه نازله وجود چیست؟۰۰:۵۲:۴۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۷ – تفاوت تجرد برزخی با تجرد عقلی۰۰:۴۰:۲۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۸ – اثبات قوای نفس۰۰:۵۴:۵۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷۹ – مبانی اصیل معاد شناسی۰۰:۵۰:۱۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۰ – آثار تجرد صور خیالی نفس۰۰:۴۷:۵۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۱ – شان حواس ظاهری نفس۰۰:۴۶:۰۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۲ – تفسیر روح بخاری نفس۰۰:۵۶:۱۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۳ – جایگاه تصرف قوه ی متصرفه۰۰:۴۹:۳۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۴ – کنترل قوای نفس۰۰:۵۶:۰۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۵ – رابطه حس لامسه با قوه خیال۰۱:۰۱:۱۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۶ – معنا و مبنا تجسم اعمال۰۱:۰۳:۳۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۷ – ثبت تصاویر در قوه ی خیال۰۰:۵۵:۴۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۸ – چگونگی ساخت خیالات در ذهن۰۱:۰۰:۱۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸۹ – صورتگری قوه ی خیال۰۰:۴۱:۵۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۰ – شئونات قوه ی مدرکه۰۰:۵۱:۰۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۱ – بررسی مسئله معطی دهنده به نفس۰۰:۴۶:۰۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۲ – صور انشاء شده اجسام توسط نفس۰۱:۰۴:۵۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۳ – شناخت مقام فوق تجرد نفس۰۰:۵۲:۲۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۴ – بررسی معنای لغوی آدمیزاد۰۰:۵۳:۱۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۵ – کدام یک از قوا تجرد برزخی دارند؟۰۰:۵۲:۴۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۶ – چگونگی تشریح مغز۰۰:۵۳:۱۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۷ – شرایط ادراک اشیاء۰۰:۴۸:۵۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۸ – جایگاه قطر دایره۰۰:۵۱:۲۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹۹ – اقسام صور تخیلیه۰۰:۵۳:۰۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۰ – دلائل اثبات مادی نبودن نفس۰۰:۵۶:۵۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۱ – غذای روحانی نفس۰۰:۵۶:۳۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۲ – چگونگی نفوذ معارف الهی در قلب انسان ها۰۰:۴۲:۵۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۳ – حالات انسان نشات گرفته از نفس اوست .۰۰:۵۸:۱۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۴ – اوصاف نفس مجرد۰۰:۵۲:۴۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۵ – مبادی نفس۰۰:۵۸:۵۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۶ – آثار توجه به مقام عقل۰۱:۰۱:۰۲
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۷ – منظور از موجود مجرد چیست؟۰۰:۵۸:۰۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۸ – یکتا بودن نسبت صورت به جسم۰۱:۰۷:۴۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰۹ – بررسی خواص جسم۰۰:۴۹:۳۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۰ – تاثیر بررسی نفس ناقطه۰۰:۴۸:۵۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۱ – سیر کمالی و تجرد نفس از چه زمانی است؟۰۰:۵۷:۱۳
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۲ – تقدم ماده بر روح به چه صورت است؟۰۰:۵۷:۲۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۳ – شرایط تقدم جسم و روح بر یگدیگر۰۰:۴۸:۲۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۴ – علم کلی مجرد از ماده است .۰۰:۵۴:۰۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۵۰۰:۵۸:۳۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۶ – شرایط معاد جسمانی و بدن برزخی۰۰:۴۹:۳۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۷ – شباهت نظام نفس با بدن۰۰:۵۵:۲۴
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۸ – بررسی حرکت جوهری نفس۰۱:۰۰:۲۹
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱۹ – تجرد عقلانی نفس ناطقه۰۰:۵۴:۳۸
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۲۰ – مادیون چه کسانی هستند؟۰۰:۴۱:۰۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۲۱ – اشکال منطقیه نفس۰۰:۵۳:۱۱
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۲۲ – مسئله تاثیر پپذیری نفس۰۰:۵۷:۰۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۲۳ – رابطه هویت با جسم۰۰:۵۰:۳۵
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملیمعرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۲۴ -ا انواع مزاج های انسانی۰۰:۵۷:۰۷

 

musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه ۱) زمینه های انسان سازی۰۰:۴۷:۱۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه ۲) چگونگی طی طریق ولایت۰۰:۵۲:۴۰
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه ۳) نفس ناطقه ی انسان۰۱:۰۱:۱۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه ۴) شرح جمال و جلال الهی۰۱:۰۰:۴۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه ۵) ساماندهی جلسات مناسبتی مساجد۰۰:۵۳:۱۷
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه ۶) مظاهر وجودی مطلق حق متعال۰۱:۰۱:۵۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه ۷) شرح جمله ی (عند ربهم یرزقون)۰۱:۱۴:۴۶
musicdl79 بیش از 1400 سخنرانی از استاد داوود صمدی آملی